Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:04
Bizim paramýz.
:50:05
Ben ve ortaðýmýn parasý. UsIu
oIursan sana da biraz veririz.

:50:08
KoIay oIacak.
:50:11
AnIadýn mý?
:50:12
-AnIadý.
-AnIadýn mý?

:50:16
Görüþürüz. Seni ararýz.
:50:19
SaIak.
:50:21
Kahretsin.
:50:22
Namussuz polisler.
:50:24
Hepsi öyle deðil mi?
:50:27
Biraz daha salak olsaydým
emniyete katýlýrdým.

:51:02
Tanrým Porter,
doktora görünmeIisin.

:51:06
-Yakacak.
-Evet, hemen temizIe.

:51:10
ÖyIe tut.
:51:24
Yapacaðým.
:51:31
Bana bir þey söyIe.
:51:35
Ne zaman gitmeye karar verdin?
Yattýðýmýz gece miydi?

:51:41
Hayýr.
:51:44
Seni iþe býrakmam gerektiði
ertesi gündü.

:51:52
Ýþi býrakmamý isteyebiIirdin.
:51:58
Baþka bir yere
gitmeyi isteyebiIirdin.


Önceki.
sonraki.