Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:02
Tanrým Porter,
doktora görünmeIisin.

:51:06
-Yakacak.
-Evet, hemen temizIe.

:51:10
ÖyIe tut.
:51:24
Yapacaðým.
:51:31
Bana bir þey söyIe.
:51:35
Ne zaman gitmeye karar verdin?
Yattýðýmýz gece miydi?

:51:41
Hayýr.
:51:44
Seni iþe býrakmam gerektiði
ertesi gündü.

:51:52
Ýþi býrakmamý isteyebiIirdin.
:51:58
Baþka bir yere
gitmeyi isteyebiIirdin.

:52:24
SaðoI.
:52:26
Uydu mu?
:52:28
Evet, sanki benim için yapýImýþ gibi.
:52:32
KasketinIe çok güzeI oIacak.
:52:45
Ne düþündüðümü biIiyor musun?
:52:47
Sanýrým öIdüðün hakkýndaki
tüm hikayeIer doðruydu.

:52:51
KabuI edemeyecek
kadar kaIýn kafaIýsýn.


Önceki.
sonraki.