Titus
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:00
Mý našli jsme tvého bratra mrtvého,
1:00:02
Bratr mrtev? Vím, že je to jenom žert,
V altánku se svou paní dlí,

1:00:09
Já sám s ním mluvil pøed chvílí,
Kde je mùj pán a král?

1:00:16
Tady, Tamoro, žalem všakjsem ubitý,
A kde je tvùj bratr Bassianus?

1:00:21
Tou otázkou mou ránu jitøíš,
Bassianus zde leží zabitý,

1:00:26
Tedy pozdì pøináším ti tento list:
když mineme ho, milý honáku,

1:00:32
tím Bassiana máme na mysli,
ty vykopej zatím pro nìho aspoò hrob,

1:00:36
Plán pøece je ti znám:
1:00:38
Odmìnu svou hledej pod listím
u starého stromu, jehož stín dopadá

1:00:44
na tu prohlubeò, kam Bassiana pochováme
Tak uèiò a naše získᚠpøátelství!

1:00:48
Ó, Tamoro, klame mì zrak?
1:00:50
Tady je ta jáma,
a tady ten starý strom,

1:00:52
Kéž by se, páni, našel ten lovec,
co Bassiana mìl tu zavraždit!

1:00:56
Milý panovníku, to je ten mìšec zlata,
1:01:03
To tvoje krvelaèná dvì štìòata
úkladnì mého bratra pøipravila o život!

1:01:09
Pánové, hned do žaláøe odveïte je!
1:01:12
Tam zùstanou, dokud nevymyslíme trest,
co v ukrutnosti nemá obdoby!

1:01:18
Mùj pane, S okem plným slz,
co nelehko jsem prolil, žádám tì,

1:01:22
nech zloèin tìch dvou mých prokletcù
pokud se jejich èin dokáže ,,,

1:01:27
Chceš dùkaz? Sám vidíš ho pøed sebou,
Kdo našel ten list? Tamoro, snad ty?

1:01:34
Sám Andronikus ten list objevil,
1:01:38
Ano, pane, Však chci se za nì zaruèit,
Pøi hrobce svých otcù pøísahám,

1:01:43
že budou pøipraveni zaplatit výsosti
za toto podezøení životem,

1:01:48
Tvou záruku nepøijímám,Ty se mnou pojï!
Odneste tìlo, vrahy odveïte!

1:01:58
A nepromluví ani slovo!Vina mluví za nì!

náhled.
hledat.