Men of Honor
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:03
Bugün, hanginiz donanma dalgýcý
olacak karar vereceðiz.

:02:07
Bu testin amacý, su altýnda bu boruyu
düzgün bir þekilde birleþtirmek.

:02:11
Birleþtirmek için gereken parçalar
sizi nehirde aþaðýda bekliyor.

:02:14
Birleþtirmeniz gereken projenin yerini saptadýðýnýzda,
aletleriniz için haber vereceksiniz.

:02:19
Aþaðýya gönderilecekler.
:02:21
Süre tutulacak ve hýzlý tamamlayanýn
puanlarý artacak.

:02:26
Bununla birlikte, soðuða dayanabildiðiniz sürece,
size hava pompalamaya devam edeceðiz.

:02:29
Sürenizi kullanýn ve düzgün yapýn.
:03:00
Eðer boruyu tamamlayamazsanýz...
:03:03
...hayatýnýzýn altý ayýný
boþa harcamýþ olursunuz.

:03:18
Dalgýçlar, merdivenlere yaklaþýn.

Önceki.
sonraki.