Monsters, Inc.
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:03:00
[Simulace pøerušena]
:03:09
No dobøe...pane Bayli mùžete...
:03:12
... kolegové mi øíkají Flyym.
:03:14
... aha, no i tak pane Bayli,
:03:16
mùžete mi øíct co jste zvoral.
:03:18
Upadnul jsem?
:03:20
Ne, ne...pøed tím.
:03:22
Øekne mi tu nìkdo jakou chybu
udìlal pan Bayli?

:03:26
Kdokoliv?
:03:28
Podívejme se na to ještì jednou.
:03:29
Dívejte se pozornì.
:03:31
Teï...
:03:32
Tady, vidíte, ...dveøe.
:03:35
Nechal je otevrìné.
:03:37
A nechat otevøené dveøe,
:03:39
je nejvìtší chyba, kterou mùžete udìlat.
:03:42
Protože...
:03:44
...se mùže udìlat chodba,
:03:47
A mùžete tudy vpustit dítì.
:03:49
Pane Waternoos.
:03:51
Není nic nebezpeènìjšího,
:03:53
než lidské dítì.
:03:55
Jediný dotyk vás mùže zabít.
:03:58
Nechte otevøené dveøe a...
:03:59
...dítì mùže vejít pøímo do naší továrny.
:04:02
Pøímo do svìta strašidel.
:04:04
Já do jejich svìta nepùjdu.
:04:06
Nenute mì.
:04:08
Pùjdeš tam.
:04:09
Protože je to nutné.
:04:15
Naše mìsto se na vás spoléhá.
:04:17
Budete tam sbírat dìtské výkøiky.
:04:20
Bez jejich výkøikù nebudeme mít energii.
:04:22
Je to nebezpeèná práce.
:04:24
A proto chci, aby jste byli nejlepší.
:04:27
Potøebujeme strašidla která si vìrí.
:04:29
Neústupná.
:04:30
Tvrdá!
:04:31
A poøádnì strašidelná.
:04:33
Potøebujeme strašidla jako...
:04:35
...jako...
:04:37
... James P.Sullivan.
:04:41
Hej. Vítejte cestovatelé moji.
:04:43
V tomto velkém Strašidlovském mìstì
je už 6,05 hod..

:04:46
Teplota 65 stupòù.
:04:48
Což je dobrá zpráva pro vaše žáby.
:04:50
Ukazuje se, že to bude ideální
den na válení se v posteli.

:04:53
...spaní.
:04:55
...vstávej, ale hned!
:04:58
To jsou rezervované postele.
:04:59
Vstávej Sully.

náhled.
hledat.