Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:04
-Tamam. Yani katili mi klonladýnýz?
-Bir kopya.

:15:07
Tanrý insaný altý günde yarattý.
Bizimki daha uzun sürdü.

:15:10
-FBI ne zamandan beri bunlarla uðraþýyor--
-Biz FBI deðiliz.

:15:14
Biz ulusal güvenlik gücüyüz.
:15:19
Aslýnda biz gerçekten
senin seri katilinle ilgilenmiyoruz.

:15:22
Aslýnda, bu sistem
ulusal güvenlik için, terör için geliþtirildi.

:15:28
Bugünün zekasýyla
teröristleri ayýklýycaz.

:15:31
Tamam. Devam et.
:15:33
Bizim amacýmýz idare edebileceðimiz
kopyalar yaratmak.

:15:36
Anlýyorum.
:15:38
O, teröristler gibi mi olacak.
:15:40
Hayýr. Ama davranýþlarý benzer olur.
:15:44
Peki, neden ben?
:15:47
Çünkü o seni seçti.
:15:49
Beni seçti derken neyi kastediyorsun?
:15:51
O hazýr olduðunda sen onu nezaretine alacaksýn.
Ona sen bakacaksýn.

:15:54
Geliþmesine yardýmcý ol. Ve seni nasýl
katile götürdüðünü gör.

:15:57
Onun yüzünü Tv'de göstersek
daha kolay olmaz mý?

:16:01
Bu projenin çok gizli. Resim yok.
Geleneksel teknikler yok.

:16:07
Sahip olduðun tek þey, kopya.
:16:29
Ne oluyor?
:16:30
Hormonlardan birine karþý.
tepki veriyor.

:16:40
-Benimle konuþ. Ne yapabiliriz?
Deðerler düþüyor!

:16:44
Onu dýþarý çýkar. Þimdi!

Önceki.
sonraki.