Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:01
Bu projenin çok gizli. Resim yok.
Geleneksel teknikler yok.

:16:07
Sahip olduðun tek þey, kopya.
:16:29
Ne oluyor?
:16:30
Hormonlardan birine karþý.
tepki veriyor.

:16:40
-Benimle konuþ. Ne yapabiliriz?
Deðerler düþüyor!

:16:44
Onu dýþarý çýkar. Þimdi!
:17:13
Benim dünyama hoþgeldin.
:17:15
Anasýný s.ktiðim.
:17:29
Günaydýn, bir numara.
:17:32
Uyanma zamaný.
:17:37
Bugün, temel davranýþlarý öðrenicez:
Oturma ...

:17:41
...kalkma, yürüme ve durma.
:17:45
Ben þimdi yürüyorum.
:17:50
Oturuyorum.
:17:54
Ayakta duruyorum.
:17:58
Ben Miss. Jonnsen. Nasýlsýn?

Önceki.
sonraki.