Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:02
Onu rahat býrak!
:41:35
Yavaþ, adamým.
:41:43
Beðendiðin için saðol. Þimdi sana bir borcum var.
:41:45
Onla ilgili herþeyi unut.
:41:47
Buraya doðru. Böyle kal.
:41:52
Obje yüklendi.
:41:57
Tamam, Þimdi ne hatýrladýðýný görelim.
:41:59
Bunun hakkýnda ne dersin?
:42:01
Hatýrlamýyor musun?
:42:03
Hadi, Konuþ benimle.
:42:05
Resimler tarandý.
Çabuk ol, tamam mý?

:42:46
Otur. Hadi, otur.
:42:51
''Edward Garrotte.''
:42:55
Çarpýcý.
''1995'te Güney Afrika'dan göç etmiþ.''


Önceki.
sonraki.