Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:01
Yalvarýyordu.
1:12:04
Çýðlýk atýyordu.
1:12:09
Kötü çocuk, cezalandýrýlmalýsýn, kötü çocuk.
1:12:15
Ama Biliyorsunki..
1:12:18
Bunu senin için yaptým.
1:12:20
Seni kötü çocuk!
1:12:26
Cezalandýrýlmalýsýn
1:12:31
Hayýr.
1:12:35
Artýk deðil, orospu.
1:12:42
Artýk deðil.
1:13:05
Sen asla doðmamalýydýn.
1:13:08
Luc Savard.
1:13:23
Luc Savard.
1:13:26
Jake, buldum. Luc Savard.
1:13:28
Yüce isa, kötü çocuktan bahset.
Mal çalma...

1:13:31
...araba çalma, uyuþturucu, kundakçýlýk.
1:13:33
88'de orduya kaydolmuþ.
1:13:35
91 Haziranýnda
düþman hattýnda öldürüldüðü rapor edilmiþ.

1:13:38
Ama cesedi asla bulunamadý.
1:13:41
Araþtýrdým ve annesini buldum.
1:13:43
Gwendolyn Savard. 6 yýl önce
aldýðý bir darbeden sonra...

1:13:46
...huzurevine yatýrýlmýþ.
1:13:49
Bir baþka not:
1:13:50
Bu kadýn kocasýný öldürmüþ.
1:13:52
Çocuðunu dolaba kilitleyip
evi ateþe vermiþ.

1:13:55
Sadece Luc Savard hayatta kalmýþ
çünkü o gece yaðmur yaðmýþ.


Önceki.
sonraki.