Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:05
Sen asla doðmamalýydýn.
1:13:08
Luc Savard.
1:13:23
Luc Savard.
1:13:26
Jake, buldum. Luc Savard.
1:13:28
Yüce isa, kötü çocuktan bahset.
Mal çalma...

1:13:31
...araba çalma, uyuþturucu, kundakçýlýk.
1:13:33
88'de orduya kaydolmuþ.
1:13:35
91 Haziranýnda
düþman hattýnda öldürüldüðü rapor edilmiþ.

1:13:38
Ama cesedi asla bulunamadý.
1:13:41
Araþtýrdým ve annesini buldum.
1:13:43
Gwendolyn Savard. 6 yýl önce
aldýðý bir darbeden sonra...

1:13:46
...huzurevine yatýrýlmýþ.
1:13:49
Bir baþka not:
1:13:50
Bu kadýn kocasýný öldürmüþ.
1:13:52
Çocuðunu dolaba kilitleyip
evi ateþe vermiþ.

1:13:55
Sadece Luc Savard hayatta kalmýþ
çünkü o gece yaðmur yaðmýþ.

1:14:10
Bay. Savard?
1:14:15
Geçen gece size ulaþmayý denedik.
1:14:22
-O geçen gece buradaydý?
-Tabiki.

1:14:26
Üzgünüm, anneniz....
1:14:29
Aniden kalp krizi geçirdi..
biz elimizden geleni yaptýk.

1:14:32
Bünyesi çok zayýftý.
1:14:34
Onun eþyalarý.
1:14:43
Özür dilerim.
1:14:44
-Cesedini görebilir miyiz?
-Evet. Tabiki.


Önceki.
sonraki.