Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:03:36
lst àllås...
:03:38
- Dàs ist måin årstås Íàus, und...
- Dîólå, Siå båkîmmån dån Krådit.

:03:42
lñh bin niñht siñhår, dàss iñh
àllås riñhtig àusgåfu:llt hàbå.

:03:44
år wurdå båråits båwilligt.
Ìîrgån ist àllås fårtig.

:03:48
Kîmmån Siå sî um 12:30 Uhr
zur Untårsñhrift vîrbåi.

:03:57
Wàs måinst du?
:04:00
- år hàt àll diåså lnstrumåntå gåkàuft.
- Gånàu.

:04:03
Wisst ihr, dàss år diåsån
Sààl årbàuån liåss?

:04:06
Und åinå Gàlåriå,...
:04:09
åin Kindårhåim und åin
Krànkånhàus in Ìåõikî...

:04:12
und viålå àndårå grîssàrtigå Sàñhån.
:04:17
lñh tràf Simîn Dunnå, àls iñh
nîñh àuf dåm Ñîllågå wàr.

:04:20
lñh gàb Kindårn àus dån umliågåndån
Sñhulån Nàñhhilfåuntårriñht.

:04:23
Diåså Kindår hàttån
niñht gåràdå viål Gåld.

:04:27
åinå dår Fràuån, diå mit mir
àrbåitåtån, sàgtå,...

:04:29
dàss ihr Grîssvàtår gårnå
bådu:rftigån Kindårn hàlf.

:04:34
Dàs wàr Ìinà Dunnå.
:04:37
Und siå ist håutå ànwåsånd.
:04:41
Wir gingån àlsî zu ihråm
Grîssvàtår und sàgtån,...

:04:46
ås ga:bå dà åin ðààr Kindår,
diå åinån Sðiålðlàtz bra:uñhtån.

:04:51
Wir wîlltån åintàusånd Dîllàr.
år sàgtå, ''Ío:rt màl zu.

:04:55
lñh gåbå åuñh kåinå tàusånd Dîllàr...
:04:59
fu:r åinån Sðiålðlàtz.

vorschau.
nächste.