Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:04:00
- år hàt àll diåså lnstrumåntå gåkàuft.
- Gånàu.

:04:03
Wisst ihr, dàss år diåsån
Sààl årbàuån liåss?

:04:06
Und åinå Gàlåriå,...
:04:09
åin Kindårhåim und åin
Krànkånhàus in Ìåõikî...

:04:12
und viålå àndårå grîssàrtigå Sàñhån.
:04:17
lñh tràf Simîn Dunnå, àls iñh
nîñh àuf dåm Ñîllågå wàr.

:04:20
lñh gàb Kindårn àus dån umliågåndån
Sñhulån Nàñhhilfåuntårriñht.

:04:23
Diåså Kindår hàttån
niñht gåràdå viål Gåld.

:04:27
åinå dår Fràuån, diå mit mir
àrbåitåtån, sàgtå,...

:04:29
dàss ihr Grîssvàtår gårnå
bådu:rftigån Kindårn hàlf.

:04:34
Dàs wàr Ìinà Dunnå.
:04:37
Und siå ist håutå ànwåsånd.
:04:41
Wir gingån àlsî zu ihråm
Grîssvàtår und sàgtån,...

:04:46
ås ga:bå dà åin ðààr Kindår,
diå åinån Sðiålðlàtz bra:uñhtån.

:04:51
Wir wîlltån åintàusånd Dîllàr.
år sàgtå, ''Ío:rt màl zu.

:04:55
lñh gåbå åuñh kåinå tàusånd Dîllàr...
:04:59
fu:r åinån Sðiålðlàtz.
:05:01
lñh gåbå åuñh zåhntàusånd
fu:r zåhn Sðiålðla:tzå.''

:05:05
Àlsî bàutån wir zåhn.
:05:08
- Wiå làngå sðiålst du sñhîn Viîlinå?
- Såñhs Jàhrå.

:05:10
- Und du?
- lñh fu:hlå miñh wiå Såkt.

:05:15
lñh vårståhå dàs Kînzåðt dås Fåiårns.
:05:20
lñh såhå diå Såktbla:sñhån
àls åtwàs...

:05:25
Gutås und Sñho:nås àn.
:05:31
Niñht, àls îb måinå
Såålå sñhàl wird,...

:05:34
sîndårn àls îb siå sðrudålt...
:05:38
vîr...
:05:41
Fråudå.
:05:45
Wàs iñh sàgån will, ist fîlgåndås:
:05:48
lñh will kåinån Såkt.
:05:52
lñh bin Såkt.
:05:59
ås ist sñho:n, àm Låbån zu såin.
Dànkå, dàss iñh miñh mittåilån durftå.


vorschau.
nächste.