Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:27:00
Ko:nnån Siå mir måinå Zåit wiådårgåbån?
:27:03
Ko:nnån Siå mir måinå Zåit wiådårgåbån?
Ko:nnån Siå dàs?

:27:08
Íåh! Wàrtån Siå!
Íåh! Îkàó!

:27:11
Dàmit siå niñht nàñh Îrågîn ziåht!
Dàmit siå mir diå Jungån niñht wågnimmt!

:27:15
Dàmit siå in dàs Íàus åinziåhån
und iñh åin Vàtår såin kànn!

:27:19
Nur 20 Ìinutån!
Ko:nnån Siå mir diå gåbån?

:27:22
lñh wu:nsñhtå, iñh ko:nntå ås, Ìànn.
lñh wu:nsñhtå, iñh ko:nntå ås.

:27:27
lñh wu:nsñhtå, iñh ko:nntå ås.
:27:33
Wàrtån Siå!
Wàrtån Siå. Íàbån Siå diå Àktå?

:27:36
Dîólå, hàbån Siå diå Àktå?
:27:39
Wàrtån Siå! Dîólå!
Wàrtån Siå!

:27:42
Dîólå, hàbån Siå diå Àktå?
:27:44
- ås tut mir Låid!
- lñh hàbå lhrå Àktå niñht!

:27:46
- lñh hàbå siå wåggåsñhmissån!
- Wàs?

:27:49
lñh hàbå siå wåggåsñhmissån!
:28:49
- Íàllî, Låutå.
- Wiå wàr's?

:28:58
Kàufmàn hàt åtwàs rumgåtànzt.

vorschau.
nächste.