Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:28:49
- Íàllî, Låutå.
- Wiå wàr's?

:28:58
Kàufmàn hàt åtwàs rumgåtànzt.
:29:04
Àbår àls iñh diå Dîkumåntå åingåråiñht
hàttå, kînntå år niñhts måhr tun.

:29:09
år hàt gåðiåðst wiå åinå Ìàus.
:29:11
lñh liåbå ås, wånn siå ðiåðsån.
:29:15
Wir hàbån diå årnånnungsurkundå,
àlsî ist Gîtt àuf unsårår Såitå.

:29:23
lñh fàhrå mîrgån àn dån Íàfån,...
:29:27
um mir åin Âîît ànzusåhån.
:29:30
Íinñklåó 51 .
:29:31
Wîw. åin 51-Fuss-Âîît?
Dàs Låbån ist hàrt.

:29:35
Du bist nîñh niñht gànz sîwåit
fu:r åin sîlñhås Âîît.

:29:38
Nàtu:rliñh niñht.
:29:40
Àbår sîbàld iñh ås
gåliåfårt båkîmmå,...

:29:43
mo:ñhtå iñh, dàss du und Ñónthià
Ñhinà Âird u:bårnåhmt.

:29:56
- Ståvån, mir fåhlån diå Wîrtå.
- Du musst niñhts sàgån.


vorschau.
nächste.