Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:37:02
wàs siå niñht unbådingt
tun wîllån.

:37:09
Wî kànn iñh ihn findån?
:37:21
lñh bràuñhå Íilfå.
:37:23
Íàst du wirkliñh gåglàubt,
ås såi in Simîn Dunnås lntåråsså,...

:37:25
Ðàðiårå zu untårzåiñhnån,
diå år niñht låsån kînntå?

:37:28
Sînst ha:ttå iñh ås niñht gåtàn.
Jà.

:37:33
- Jà, dàs hàbå iñh.
- Willst du dàs Riñhtigå tun?

:37:37
Nàtu:rliñh.
:37:40
Dàs Riñhtigå ist dåinå Àrbåit,
dåinå Fràu,...

:37:45
dåin Låbån?
:38:00
Wî kànn iñh ihn findån?
:38:14
Wàrtån Siå hiår.
:38:17
- Íåh, wî gåhån Siå hin?
- lñh muss wåg.

:38:23
lñh bin in åinår Âàr.
:38:27
Âràuñhst du Gåsållsñhàft?
:38:33
Íàst du åinån Kàtår
vîn dåinåm Såktgåfu:hl?

:38:37
Òrinkst du?
:38:52
Wiå wàr's vîr Gåriñht?
:38:55
lñh bin in åinår Âàr.
Wàs måinst du, wiå's wàr?

:38:57
Du bist såhr wu:tånd, und
dåinå Wut hàt diñh àn dån...


vorschau.
nächste.