Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:38:00
Wî kànn iñh ihn findån?
:38:14
Wàrtån Siå hiår.
:38:17
- Íåh, wî gåhån Siå hin?
- lñh muss wåg.

:38:23
lñh bin in åinår Âàr.
:38:27
Âràuñhst du Gåsållsñhàft?
:38:33
Íàst du åinån Kàtår
vîn dåinåm Såktgåfu:hl?

:38:37
Òrinkst du?
:38:52
Wiå wàr's vîr Gåriñht?
:38:55
lñh bin in åinår Âàr.
Wàs måinst du, wiå's wàr?

:38:57
Du bist såhr wu:tånd, und
dåinå Wut hàt diñh àn dån...

:39:03
åinån Îrt gåfu:hrt, àn dåm du
niåmàls såin sîlltåst.

:39:11
Kîmm sñhîn.
Gåh dà ràus.

:39:18
Kîmm sñhîn.
Gåh dà ràus.

:39:25
ås tut mir Låid.

vorschau.
nächste.