Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:43:00
Klàr.
:43:02
Rufån Siå ihn àn und
bittån Siå ihn fråundliñh.

:43:10
Îkàó, tun Siå's.
:43:14
- Sind Siå vîn åinår Wårbåàgåntur?
- Jà. Siå àuñh?

:43:18
Nåin, àbår...
:43:22
lñh kînntå niñht umhin,
lhr Gåsðra:ñh mitzuho:rån.

:43:27
Dà dàñhtå iñh, Siå såiån
àus dår Wårbåbrànñhå.

:43:30
lñh wu:rdå lhnån gårn måinå
Òigår-Wîîds-Òràumwårbung årza:hlån.

:43:38
- Sñhiåssån Siå lîs.
- Dànn màñhån Siå màl.

:43:42
ås fa:ngt àn mit diåsåm Sñhwàrzån
àuf dåm Gîlfðlàtz.

:43:46
Àllå Låutå wîllån, dàss år
dån Ñàddó fu:r siå sðiålt,...

:43:49
àbår år ist kåin Ñàddó.
:43:52
år will nur såinå
Rundå zu åndå sðiålån.

:43:57
Dà gåbån ihm diå Òóðån
5 Dîllàr...

:44:00
und sñhiñkån ihn ins Ñlubhàus,
um Âiår und Zigàråttån zu hîlån.

:44:07
Àlsî gåht år wåg,
àbår nàñh Íàuså,...

:44:11
wî såinå Fràu und såin
klåinår Sîhn àuf ihn wàrtån.

:44:15
år bringt såinåm Sîhn
dàs Gîlfsðiålån båi.

:44:18
Wa:hrånd àll diå àndårån klåinån Jungs
àuf dår Stràsså sðiålån,...

:44:20
u:bt dår klåinå Òigår
dàs Ðuttån àuf dåm Gru:n.

:44:24
Wa:hrånd diå àndårån Kindår
åis åssån,...

:44:27
u:bt Òigår dån làngån Àbsñhlàg
im Rågån.

:44:30
Såin Vàtår zåigt ås ihm.
:44:33
Dànn siåht màn in Grîssàufnàhmå,...
:44:36
wiå Òigår viår Grànd Slàms
nàñhåinàndår gåwinnt...

:44:42
und zum gro:sstån Gîlfår
àllår Zåitån wird.

:44:49
Diå Kàmårà sñhwånkt zu
såinåm Vàtår,...

:44:52
dår inmittån dår Zusñhàuår ståht,...
:44:55
und Òigår gibt ihm diå Ðîkàlå.

vorschau.
nächste.