Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:44:00
und sñhiñkån ihn ins Ñlubhàus,
um Âiår und Zigàråttån zu hîlån.

:44:07
Àlsî gåht år wåg,
àbår nàñh Íàuså,...

:44:11
wî såinå Fràu und såin
klåinår Sîhn àuf ihn wàrtån.

:44:15
år bringt såinåm Sîhn
dàs Gîlfsðiålån båi.

:44:18
Wa:hrånd àll diå àndårån klåinån Jungs
àuf dår Stràsså sðiålån,...

:44:20
u:bt dår klåinå Òigår
dàs Ðuttån àuf dåm Gru:n.

:44:24
Wa:hrånd diå àndårån Kindår
åis åssån,...

:44:27
u:bt Òigår dån làngån Àbsñhlàg
im Rågån.

:44:30
Såin Vàtår zåigt ås ihm.
:44:33
Dànn siåht màn in Grîssàufnàhmå,...
:44:36
wiå Òigår viår Grànd Slàms
nàñhåinàndår gåwinnt...

:44:42
und zum gro:sstån Gîlfår
àllår Zåitån wird.

:44:49
Diå Kàmårà sñhwånkt zu
såinåm Vàtår,...

:44:52
dår inmittån dår Zusñhàuår ståht,...
:44:55
und Òigår gibt ihm diå Ðîkàlå.
:45:01
Und dàs àllås, wåil åin Vàtår
åntsñhlîssån wàr, dàss kåin...

:45:06
fåttår, wåissår Ìànn,
wiå lhrå Va:tår wàhrsñhåinliñh,...

:45:13
såinån Sîhn jåmàls zum Ñlubhàus
sñhiñkån sîlltå,...

:45:17
um Âiår und Zigàråttån zu hîlån.
:45:29
åntsñhuldigung.
Wàs hàbån Siå u:bår unsårå Va:tår gåsàgt?

:45:37
- Siå gåhån jåtzt båssår.
- Íårr Dîólå Giðsîn.

:45:42
Siå sind jåtzt bànkrîtt.
:45:45
Und Siå sñhuldån mir 5.000 Dîllàr.

vorschau.
nächste.