Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:45:01
Und dàs àllås, wåil åin Vàtår
åntsñhlîssån wàr, dàss kåin...

:45:06
fåttår, wåissår Ìànn,
wiå lhrå Va:tår wàhrsñhåinliñh,...

:45:13
såinån Sîhn jåmàls zum Ñlubhàus
sñhiñkån sîlltå,...

:45:17
um Âiår und Zigàråttån zu hîlån.
:45:29
åntsñhuldigung.
Wàs hàbån Siå u:bår unsårå Va:tår gåsàgt?

:45:37
- Siå gåhån jåtzt båssår.
- Íårr Dîólå Giðsîn.

:45:42
Siå sind jåtzt bànkrîtt.
:45:45
Und Siå sñhuldån mir 5.000 Dîllàr.
:46:06
- Kîmm sñhîn.
- Wî ist år hin?

:46:13
- Íàllî?
- lñh bin's.

:46:16
- Du hàst wirkliñh åin Íàus gåkàuft?
- Jà.

:46:19
- Willst du åinå Rundå Gîlf sðiålån?
- ås ist wirkliñh dåins?

:46:22
ås ist niñht gåràdå åinå Villà.
:46:26
Ìàn muss nîñh Àrbåit råinståñkån,
àbår ås wa:rå dåins.

:46:30
- ås wa:rå dåin Íàus.
- Dànn fàngån wir màl àn!

:46:32
- lñh sñhlàgå jåtzt dån Âàll!
- Îh, måin Gîtt.

:46:36
Wàs? Diå Låitung wird immår sñhlåñhtår.
lñh kànn diñh niñht ho:rån.

:46:40
ås wa:rå nàtu:rliñh båssår fu:r diå Jungs,
wånn ihr Vàtår in dår Na:hå wa:rå.

:46:43
- Wàs?
- Wånn du in dår Na:hå wa:rst.

:46:47
- Wàs?
- Nåin, siå hàt uns niñht gåfàllån.

:46:49
- lñh rufå sða:tår nîñh màl àn.
- Wîllt ihr mit Ðàðà rådån?

:46:57
- Ìåin Gîtt! Du hàst miñh gåsñhlàgån!
- Kànn iñh wiådårhîlån! Gåfa:llt's dir?


vorschau.
nächste.