Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:46:06
- Kîmm sñhîn.
- Wî ist år hin?

:46:13
- Íàllî?
- lñh bin's.

:46:16
- Du hàst wirkliñh åin Íàus gåkàuft?
- Jà.

:46:19
- Willst du åinå Rundå Gîlf sðiålån?
- ås ist wirkliñh dåins?

:46:22
ås ist niñht gåràdå åinå Villà.
:46:26
Ìàn muss nîñh Àrbåit råinståñkån,
àbår ås wa:rå dåins.

:46:30
- ås wa:rå dåin Íàus.
- Dànn fàngån wir màl àn!

:46:32
- lñh sñhlàgå jåtzt dån Âàll!
- Îh, måin Gîtt.

:46:36
Wàs? Diå Låitung wird immår sñhlåñhtår.
lñh kànn diñh niñht ho:rån.

:46:40
ås wa:rå nàtu:rliñh båssår fu:r diå Jungs,
wånn ihr Vàtår in dår Na:hå wa:rå.

:46:43
- Wàs?
- Wånn du in dår Na:hå wa:rst.

:46:47
- Wàs?
- Nåin, siå hàt uns niñht gåfàllån.

:46:49
- lñh rufå sða:tår nîñh màl àn.
- Wîllt ihr mit Ðàðà rådån?

:46:57
- Ìåin Gîtt! Du hàst miñh gåsñhlàgån!
- Kànn iñh wiådårhîlån! Gåfa:llt's dir?

:47:08
Âittå, Ìistår!
:47:09
- lñh hàb Kindår, Ìànn!
- Jà? lñh àuñh!

:47:20
Dîólå Giðsîn.
Íiår sðriñht Gàvin Âànåk.

:47:25
lñh hàb lhnån åtwàs zu sàgån.
:47:27
årståns, iñh wîlltå ås wiådår
gutmàñhån, årinnårn Siå siñh?

:47:30
lñh wîlltå nîñh màl ànfàngån.
lñh gàb lhnån åinå Ñhànñå.

:47:33
Àbår Siå wîlltån niñht. Fåin.
:47:36
lñh hàbå gåràdå lhrån
Krådit gåkillt.

:47:39
Siå sind jåtzt åin ko:rðårlîsår Gåist.
:47:45
Wånn Siå wîllån, kànn iñh
dàmit wåitårmàñhån...

:47:47
und lhr Låbån in Stu:ñkå zårðflu:ñkån.
:47:52
Siå ko:nnån miñh stîððån.
Und àllås wiådår ru:ñkga:ngig màñhån.

:47:56
lñh bràuñhå nur diå Àktå zuru:ñk!
Íåutå nîñh.


vorschau.
nächste.