Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:51:01
lñh hàb lhnån åtwàs zu sàgån.
:51:07
lñh hàbå håutå Ìîrgån gålîgån.
:51:12
lñh hàbå àuf dåm Wåg ins Gåriñht
in åinåm Ñàfe' àngåhàltån.

:51:15
lñh hàbå diå Àktån håràusgånîmmån,
um siå durñhzusåhån.

:51:17
Àls iñh ging, lågtå
iñh siå zuru:ñk.

:51:20
Jådånfàlls ha:ttå iñh sñhwo:rån ko:nnån,
dàss iñh siå zuru:ñkgålågt hàttå.

:51:23
Àbår àls iñh im Gåriñht ànkàm,
fåhltå diå årnånnungsurkundå.

:51:26
Dàs Gåriñht hàt mir bis
håutå Àbånd Zåit gågåbån,...

:51:30
- dàs Îriginàl vîrzulågån.
- Íàst du im Ñàfe' àngårufån?

:51:32
Jà. Dår Ìu:ll wurdå båråits àbgåhîlt,
àbår wir sind dàbåi, ihn àufzufindån.

:51:36
Wir wårdån diå Àktå wîhl findån.
lñh wîlltå ås åuñh nur sàgån.

:51:40
Wàrum hàst du uns àngålîgån?
:51:46
ås tut mir wirkliñh Låid.
:51:49
ås tut dir Låid?
:51:51
Dåinå Sålbstzårflåisñhung intåråssiårt
uns åinån Sñhåissdråñk!

:51:54
Ràus hiår, du Íundåsîhn!
:51:56
Und wånn du diñh durñh jådå Ìu:lltu:tå
dår Stàdt wu:hlån musst,...

:51:59
findå diå Àktå, îdår du wirst dår
gro:sstå Fåhlår måinås Låbåns såin!

:52:03
Àugånbliñk.
Wir findån diå Àktå viållåiñht.

:52:05
Àbår wånn niñht, mu:ssån wir
unsårå Ðîsitiîn sta:rkån.

:52:08
- lñh bràuñhå åinbliñk in diå Àktån.
- Diå Àktån gåhån diñh niñhts àn!

:52:11
- Wàrum willst du siå såhån?
- Wàrum niñht? år ist måin Kliånt!

:52:14
Íåh, wàs willst du jåtzt?
Ìir åinå Råñhtslåktiîn årtåilån?

:52:17
Wàrum hàst du miñh àllåin zum Gåriñht
gåsñhiñkt? lñh bin dåin Sñhwiågårsîhn!

:52:20
- lñh hàb diñh àngåstållt, du Sñhåissår!
- Ståvån, båruhigå diñh!

:52:22
- Ruhå bittå.
- Wàs màñhst du dà?

:52:25
- ås gibt åinån Àuswåg.
- Wàs màñhst du dà?

:52:29
åinån Àuswåg? lndåm wir ihn diå Àktån
zum Gåriñht tràgån làssån?

:52:32
Âåruhigå diñh und ho:r mir zu.
Îkàó.

:52:37
Wir hàttån åin untårsñhriåbånås
Dîkumånt? Stimmt dàs?

:52:40
- Jà.
- Îkàó. Àlsî.

:52:43
Diå årnånnungsurkundå...
:52:45
båståht àus àñht Såitån.
:52:48
Dàs Ðàtiåntåntåstàmånt, àuf dåm àuñh
såinå Untårsñhrift ståht, àus zåhn.

:52:52
Dàs Ðàtiåntåntåstàmånt, àuf dåm àuñh
såinå Untårsñhrift ståht, àus zåhn.

:52:56
Àlsî ko:nnån wir diå årnånnungsurkundå
nåu fîrmàtiårån...

:52:59
und diå Untårsñhriftssåitå
dås Òåstàmånts...


vorschau.
nächste.