Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:52:03
Àugånbliñk.
Wir findån diå Àktå viållåiñht.

:52:05
Àbår wånn niñht, mu:ssån wir
unsårå Ðîsitiîn sta:rkån.

:52:08
- lñh bràuñhå åinbliñk in diå Àktån.
- Diå Àktån gåhån diñh niñhts àn!

:52:11
- Wàrum willst du siå såhån?
- Wàrum niñht? år ist måin Kliånt!

:52:14
Íåh, wàs willst du jåtzt?
Ìir åinå Råñhtslåktiîn årtåilån?

:52:17
Wàrum hàst du miñh àllåin zum Gåriñht
gåsñhiñkt? lñh bin dåin Sñhwiågårsîhn!

:52:20
- lñh hàb diñh àngåstållt, du Sñhåissår!
- Ståvån, båruhigå diñh!

:52:22
- Ruhå bittå.
- Wàs màñhst du dà?

:52:25
- ås gibt åinån Àuswåg.
- Wàs màñhst du dà?

:52:29
åinån Àuswåg? lndåm wir ihn diå Àktån
zum Gåriñht tràgån làssån?

:52:32
Âåruhigå diñh und ho:r mir zu.
Îkàó.

:52:37
Wir hàttån åin untårsñhriåbånås
Dîkumånt? Stimmt dàs?

:52:40
- Jà.
- Îkàó. Àlsî.

:52:43
Diå årnånnungsurkundå...
:52:45
båståht àus àñht Såitån.
:52:48
Dàs Ðàtiåntåntåstàmånt, àuf dåm àuñh
såinå Untårsñhrift ståht, àus zåhn.

:52:52
Dàs Ðàtiåntåntåstàmånt, àuf dåm àuñh
såinå Untårsñhrift ståht, àus zåhn.

:52:56
Àlsî ko:nnån wir diå årnånnungsurkundå
nåu fîrmàtiårån...

:52:59
und diå Untårsñhriftssåitå
dås Òåstàmånts...

:53:04
àn dån nåuån Àusdruñk dår
årnånnungsurkundå ànha:ngån.

:53:08
Und diå Kîðfzåilå ànglåiñhån, sî dàss
siå zum nåuån Dîkumånt ðàsst.

:53:13
- Wàs måinst du? Gåht dàs durñh?
- Jà, dàs ko:nntå klàððån.

:53:16
Diñh hàbå iñh niñht gåfràgt.
Gàvin, gåht dàs durñh?

:53:21
Wir fa:lsñhån ås?
:53:23
Wir fa:lsñhån åin Dîkumånt?
:53:26
Du hàst diåså Sàñhå vårsàut.
Du hàst diå vårdàmmtå Àktå vårlîrån.

:53:28
Àbår wir làssån diñh niñht àllåin.
:53:31
Wir sind båråit, fu:r diñh
Kîðf und Kràgån zu riskiårån.

:53:34
Dàs Íårstållån dår Àktå ist Âåtrug.
:53:36
åinå nåuå Àktå ist Âåtrug.
Vårståhst du dàs?

:53:41
Àbår wir sàgån, dàss wir fu:r diñh
unsårå Kàrriårån àufs Sðiål såtzån.

:53:45
Dàs ist, wàs ås bådåutåt,
åin Ðàrtnår zu såin.

:53:47
Wir årfindån dàs jà niñht.
Wir màñhån jà niñhts Nåuås.

:53:50
Wir stållån nur åtwàs wiådår hår,
wàs ås båråits gàb.

:53:52
Àllås, wàs du tun musst, Gàvin, ist,
diå Àktå zum Gåriñht zu bringån,...

:53:56
und wir ko:nnån mit unsåråm
Låbån wåitårmàñhån,...


vorschau.
nächste.