Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:58:00
Gib mir diå Àktå,
iñh bringå siå zuru:ñk.

:58:03
- Du bringst siå zuru:ñk?
- Wàs ist?

:58:05
Wusståst du niñht, wàs
dàs fu:r Låutå sind?

:58:08
Du hàst diñh dà åingåhåiràtåt.
:58:18
Såit håutå Ìîrgån hàbå iñh
Fàhrårfluñht bågàngån,...

:58:23
åinån Òóðån, dån iñh niñht màl kånnå,
bànkrîtt gåhån làssån,...

:58:26
måinå Ñhåfs bålîgån,...
:58:30
åinån Fåhlàlàrm àusgålo:st
und åntdåñkt,...

:58:35
dàss iñh àn dår Våruntråuung vîn
Stiftungsgåldårn båtåiligt bin.

:58:42
Und jåtzt sitzå iñh hiår
und u:bårlågå,...

:58:45
îb iñh åinå årnånnungsurkundå
fa:lsñhån sîll.

:59:40
Íåh, Ìistår!
Ìistår, hàltån Siå diå Íànd àuf.

:59:45
- Wàs?
- Íàltån Siå diå Íànd àuf.

:59:49
Wiåviålå Ía:ndå hàbån Siå?
:59:51
Zwåi.
:59:56
Dànkå.

vorschau.
nächste.