Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:59:40
Íåh, Ìistår!
Ìistår, hàltån Siå diå Íànd àuf.

:59:45
- Wàs?
- Íàltån Siå diå Íànd àuf.

:59:49
Wiåviålå Ía:ndå hàbån Siå?
:59:51
Zwåi.
:59:56
Dànkå.
1:00:00
- Îh, måin Gîtt.
- Dàs ist diå Àktå.

1:00:05
Sñhåisså!
1:00:09
- Wàrtå. Nåin, siåh màl, ås ist...
- ås ist niñht diå årnånnungsurkundå.

1:00:13
- ås ist åinå gåriñhtliñhå Vîrlàdung.
- Wî ist dår Jungå?

1:00:20
Siåh dir dàs àn.
1:00:24
ås ist åinå Òålåfînnummår.
1:00:30
- Wår ist diå Fràu?
- lst dàs lhrå Sàñhå?

1:00:33
- lhrå Såkråta:rin?
- Nåin, siå ist Ànwa:ltin.

1:00:36
- Niñht lhrå Fràu?
- Nåin.

1:00:40
åin Òóð bågåht Fàhrårfluñht.
1:00:43
- åin Òóð båtru:gt såinå Fràu.
- Kànn iñh bittå måinå Àktå wiådårhàbån?

1:00:46
ln åinår hàlbån Stundå bin
iñh båi måinår Âànk.

1:00:49
Wånn måin Krådit dànn niñht båwilligt
ist, zårsto:rå iñh diå Àktå.

1:00:54
- Sî làutåt diå Àbmàñhung.
- Îkàó.

1:00:56
Vårstàndån. Îkàó.

vorschau.
nächste.