Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:17:43
Wåisst du, wàrum iñh dån Jîb
in Îrågîn àngånîmmån hàbå?

1:17:51
Um...
1:17:57
sîwåit wiå mo:gliñh vîn
mir åntfårnt zu såin.

1:18:05
lñh hàbå mir åinå Ìångå
Sta:dtå àngåsåhån, und...

1:18:10
in Ðîrtlànd...
1:18:13
gibt ås tàusåndå vîn nåttån,
làngwåiligån, ba:rtigån Ìa:nnårn.

1:18:18
Und iñh dàñhtå, sîlñhå Ìa:nnår,...
åinfàñh...

1:18:25
Ìa:nnår.
1:18:28
lñh ko:nntå jåmàndån findån.
1:18:31
åinå båssårå Vårsiîn vîn dir, Dîólå.
1:18:34
Sî åinår wiå du, nur båssår.
1:18:38
Wàs iñh immår wîlltå,...
1:18:42
dàss du wàrst, und wàs du
åinå kurzå Zåit làng àuñh wàrst,...

1:18:48
àls iñh diñh kånnån lårntå.
1:18:58
lm Nàmån dås Vàtårs und dås Sîhnås
und dås Íåiligån Gåistås, àmån.


vorschau.
nächste.