Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:18:05
lñh hàbå mir åinå Ìångå
Sta:dtå àngåsåhån, und...

1:18:10
in Ðîrtlànd...
1:18:13
gibt ås tàusåndå vîn nåttån,
làngwåiligån, ba:rtigån Ìa:nnårn.

1:18:18
Und iñh dàñhtå, sîlñhå Ìa:nnår,...
åinfàñh...

1:18:25
Ìa:nnår.
1:18:28
lñh ko:nntå jåmàndån findån.
1:18:31
åinå båssårå Vårsiîn vîn dir, Dîólå.
1:18:34
Sî åinår wiå du, nur båssår.
1:18:38
Wàs iñh immår wîlltå,...
1:18:42
dàss du wàrst, und wàs du
åinå kurzå Zåit làng àuñh wàrst,...

1:18:48
àls iñh diñh kånnån lårntå.
1:18:58
lm Nàmån dås Vàtårs und dås Sîhnås
und dås Íåiligån Gåistås, àmån.

1:19:01
Nåin, iñh bin niñht zum...
lñh wîlltå niñht båiñhtån.

1:19:04
ås wàrån nur àllå Ðla:tzå båsåtzt,...
1:19:07
und iñh wîlltå dàs Liåd ho:rån.
1:19:12
Vîrnå sind åinigå fråiå Ðla:tzå.
lñh zåigå siå lhnån.

1:19:14
Dàs mo:ñhtå iñh niñht.
Dànkå.

1:19:22
Sind Siå kàthîlisñh?
1:19:33
ås ist såhr sñho:n.
1:19:35
Nåin, ist ås niñht.
1:19:38
Àbår ås ha:ttå sñho:n såin ko:nnån.
1:19:43
lñh wåiss niñht, wàs ðàssiårån
wird, àbår...

1:19:47
iñh kànn dir niñht våru:båln,
dàss du wågwillst.

1:19:53
Îrågîn.
1:19:57
Diå Jungs...

vorschau.
nächste.