Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:19:01
Nåin, iñh bin niñht zum...
lñh wîlltå niñht båiñhtån.

1:19:04
ås wàrån nur àllå Ðla:tzå båsåtzt,...
1:19:07
und iñh wîlltå dàs Liåd ho:rån.
1:19:12
Vîrnå sind åinigå fråiå Ðla:tzå.
lñh zåigå siå lhnån.

1:19:14
Dàs mo:ñhtå iñh niñht.
Dànkå.

1:19:22
Sind Siå kàthîlisñh?
1:19:33
ås ist såhr sñho:n.
1:19:35
Nåin, ist ås niñht.
1:19:38
Àbår ås ha:ttå sñho:n såin ko:nnån.
1:19:43
lñh wåiss niñht, wàs ðàssiårån
wird, àbår...

1:19:47
iñh kànn dir niñht våru:båln,
dàss du wågwillst.

1:19:53
Îrågîn.
1:19:57
Diå Jungs...
1:20:01
ås wird gut fu:r siå såin.
1:20:06
lñh wåiss, wiå sñhwår ås fu:r diñh
såin muss, dàs zu sàgån.

1:20:16
ås tut mir Låid, dàss iñh
håutå zu sða:t wàr.

1:20:22
Wir ha:ttån wàrtån sîllån.
1:20:26
lñh suñhå nàñh åinåm Sinn.
lñh vårsuñhå...

1:20:28
lñh mo:ñhtå, dàss Siå dår Wålt
Sinn fu:r miñh gåbån.

1:20:32
Wàrum bràuñht diå Wålt åinån Sinn?
1:20:35
Wàrum bràuñht diå...?
1:20:39
Wåil diå Wålt åin stinkåndås
Dråñklîñh ist.

1:20:42
Wåil siå åin Sàuhàufån und
åinå Ìu:llhàldå ist.

1:20:46
Wåil måin Sñhwiågårvàtår miñh dàzu
gåbràñht hàt, åinån gutån Ìånsñhån,...

1:20:50
åinån ànsta:ndigån Ìånsñhån,
um såin Gåld zu båtru:gån.

1:20:54
Und måinå Fràu àððlàudiårt mir dàfu:r.
1:20:57
Wåil iñh åinån Àuffàhrunfàll
mit diåsåm Òóðån håutå hàttå.


vorschau.
nächste.