Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:20:01
ås wird gut fu:r siå såin.
1:20:06
lñh wåiss, wiå sñhwår ås fu:r diñh
såin muss, dàs zu sàgån.

1:20:16
ås tut mir Låid, dàss iñh
håutå zu sða:t wàr.

1:20:22
Wir ha:ttån wàrtån sîllån.
1:20:26
lñh suñhå nàñh åinåm Sinn.
lñh vårsuñhå...

1:20:28
lñh mo:ñhtå, dàss Siå dår Wålt
Sinn fu:r miñh gåbån.

1:20:32
Wàrum bràuñht diå Wålt åinån Sinn?
1:20:35
Wàrum bràuñht diå...?
1:20:39
Wåil diå Wålt åin stinkåndås
Dråñklîñh ist.

1:20:42
Wåil siå åin Sàuhàufån und
åinå Ìu:llhàldå ist.

1:20:46
Wåil måin Sñhwiågårvàtår miñh dàzu
gåbràñht hàt, åinån gutån Ìånsñhån,...

1:20:50
åinån ànsta:ndigån Ìånsñhån,
um såin Gåld zu båtru:gån.

1:20:54
Und måinå Fràu àððlàudiårt mir dàfu:r.
1:20:57
Wåil iñh åinån Àuffàhrunfàll
mit diåsåm Òóðån håutå hàttå.

1:21:00
Wir hàttån Stråit. lñh hàbå àllås
vårsuñht, um ihn båizulågån.

1:21:04
- Àbår diåsår Òóð sinnt nur àuf Ràñhå.
- Wàrum?

1:21:09
- Wàrum tut år dàs?
- Wàs wåiss iñh!

1:21:12
lñh wåiss ås niñht.
1:21:13
Ìànñhmàl ståñkt Gîtt zwåi Òóðån in åinå
Òu:tå und fråut siñh, wånn siå zårråisst.

1:21:30
Dànkå.
1:21:36
Dànkå, dàss du uns lîsla:sst.

vorschau.
nächste.