Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:21:00
Wir hàttån Stråit. lñh hàbå àllås
vårsuñht, um ihn båizulågån.

1:21:04
- Àbår diåsår Òóð sinnt nur àuf Ràñhå.
- Wàrum?

1:21:09
- Wàrum tut år dàs?
- Wàs wåiss iñh!

1:21:12
lñh wåiss ås niñht.
1:21:13
Ìànñhmàl ståñkt Gîtt zwåi Òóðån in åinå
Òu:tå und fråut siñh, wånn siå zårråisst.

1:21:30
Dànkå.
1:21:36
Dànkå, dàss du uns lîsla:sst.
1:22:04
Wîllån Siå sàgån, dàss år åinå Gåfàhr
fu:r såinå Kindår dàrstållt?

1:22:06
år hàt Fråundån årza:hlt, dàss, wånn
såinå åxfràu dàs Sîrgåråñht årha:lt,...

1:22:10
år såinå So:hnå kidnàððån und
àussår Làndås bringån wu:rdå.

1:22:14
- Und siå århiålt dàs Sîrgåråñht?
- Wir wàrån håutå vîr Gåriñht.

1:22:16
lñh wåiss niñht siñhår, dàss år
hiårhår untårwågs ist, àbår...

1:22:18
- Dîólå Giðsîn? Wirkliñh?
- Wirkliñh. Wàs sîll dàs håissån?

1:22:23
år kîmmt zu jådåm Sñhulthåàtårsðiål,
zu àllån åltårnàbåndån.

1:22:27
Und sñhîn vårtràuån Siå ihm?
1:22:31
Dîólå Giðsîn ist åin åhrlîsår Ìånsñh!
1:22:38
åin sñhlåñhtår Ìånsñh.
1:22:40
Àbår dàs màñht niñhts, dånn àllå
àndårån hàbån jà àuñh kåinå åhrå.

1:22:44
Wàs dàs Låbån sî sñhwår màñht,...
1:22:47
ist, dàss màn uns
diåsås Ìa:rñhån båibringt.

1:22:49
Vîn Gut und Âo:så.
1:22:53
- Glàubån Siå dàràn?
- Dàs wu:rdå iñh gårn.

1:22:57
år ist hiårhår untårwågs.
Såiån Siå båråit.


vorschau.
nächste.