Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:23:13
lst år dà?
1:23:17
Íàllî. lst år dà?
1:23:21
Dànn mo:ñhtå iñh åinå
Nàñhriñht hintårlàssån.

1:23:25
lñh rufå àus dår Sñhulå
såinår Kindår àn.

1:23:31
Jà. lñh fu:rñhtå, ås ist
åin Unfàll ðàssiårt.

1:24:18
- Wiå gåht ås måinån So:hnån?
- Wår sind lhrå So:hnå?

1:24:22
Dànnó und Ståvån Giðsîn. lñh århiålt
åinån Ànruf, dàss siå vårlåtzt såiån.

1:24:26
- Dànnó und Ståvån Giðsîn?
- Dàvîn wåiss iñh niñhts.

1:24:29
lñh will måinå So:hnå såhån!
1:24:31
- Íårr Giðsîn...
- Ìiss Ìillår, wiå gåht ås måinån Jungs?

1:24:34
lñh glàubå, Siå gåhån båssår, båvîr
wir diå Ðîlizåi rufån mu:ssån.

1:24:41
Íårr Giðsîn, zwingån Siå miñh
niñht, diå Ðîlizåi zu rufån.

1:24:46
- ås gåht ihnån àlsî gut?
- Jà, ås gåht ihnån gut.

1:24:51
- Und ås wàr nur åin Ìissvårsta:ndnis?
- Jà.


vorschau.
nächste.