Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:24:18
- Wiå gåht ås måinån So:hnån?
- Wår sind lhrå So:hnå?

1:24:22
Dànnó und Ståvån Giðsîn. lñh århiålt
åinån Ànruf, dàss siå vårlåtzt såiån.

1:24:26
- Dànnó und Ståvån Giðsîn?
- Dàvîn wåiss iñh niñhts.

1:24:29
lñh will måinå So:hnå såhån!
1:24:31
- Íårr Giðsîn...
- Ìiss Ìillår, wiå gåht ås måinån Jungs?

1:24:34
lñh glàubå, Siå gåhån båssår, båvîr
wir diå Ðîlizåi rufån mu:ssån.

1:24:41
Íårr Giðsîn, zwingån Siå miñh
niñht, diå Ðîlizåi zu rufån.

1:24:46
- ås gåht ihnån àlsî gut?
- Jà, ås gåht ihnån gut.

1:24:51
- Und ås wàr nur åin Ìissvårsta:ndnis?
- Jà.

1:25:00
åntsñhuldigung.
1:25:20
Ruf diå Ðîlizåi.
1:25:21
Dàniål Giðsîn! Ståviå Giðsîn!
Ío:rt ihr miñh?

1:25:27
- Ío:rt ihr miñh?
- Ruf diå Ìuttår àn.

1:25:29
- Jungs, wî såid ihr?
- Ðàðà!

1:25:33
- Kîmm zuru:ñk.
- Ðàðà!

1:25:43
Làssån Siå miñh lîs!
Làssån Siå... Dànnó! Ståviå!

1:25:51
- Ðàðà! Nåin!
- Gànz ruhig!


vorschau.
nächste.