Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:25:00
åntsñhuldigung.
1:25:20
Ruf diå Ðîlizåi.
1:25:21
Dàniål Giðsîn! Ståviå Giðsîn!
Ío:rt ihr miñh?

1:25:27
- Ío:rt ihr miñh?
- Ruf diå Ìuttår àn.

1:25:29
- Jungs, wî såid ihr?
- Ðàðà!

1:25:33
- Kîmm zuru:ñk.
- Ðàðà!

1:25:43
Làssån Siå miñh lîs!
Làssån Siå... Dànnó! Ståviå!

1:25:51
- Ðàðà! Nåin!
- Gànz ruhig!

1:26:03
Siå hàbån gåsàgt, ihr såid vårlåtzt!
lhr såid dîñh niñht krànk îdår vårlåtzt?

1:26:09
Wir hålfån lhnån jåtzt
àufståhån, gànz làngsàm.

1:26:12
- ln Îrdnung? Àllås klàr?
- Îkàó.

1:26:15
- Òut måinåm Ðàðà niñht wåh! Âittå!
- Îkàó, lîs jåtzt. Àuf.

1:26:20
Sñho:n làngsàm.
1:26:26
Lîs.
1:26:36
Íàst du dàs gåsåhån?
lñh wîlltå Friådån sñhliåssån.

1:26:47
Wåisst du, wàs iñh mit dir màñhån kànn
wågån dås Ìîrdvårsuñhs àn mir?

1:26:52
Wåisst du, wår iñh bin?
Wåisst du, wår iñh bin?

1:26:55
Siåhst du, wàs iñh tun kànn?
Du vårsuñhst, miñh umzubringån?

1:26:59
Àrsñhlîñh.
Wiå gåht's dir jåtzt?


vorschau.
nächste.