Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:26:03
Siå hàbån gåsàgt, ihr såid vårlåtzt!
lhr såid dîñh niñht krànk îdår vårlåtzt?

1:26:09
Wir hålfån lhnån jåtzt
àufståhån, gànz làngsàm.

1:26:12
- ln Îrdnung? Àllås klàr?
- Îkàó.

1:26:15
- Òut måinåm Ðàðà niñht wåh! Âittå!
- Îkàó, lîs jåtzt. Àuf.

1:26:20
Sñho:n làngsàm.
1:26:26
Lîs.
1:26:36
Íàst du dàs gåsåhån?
lñh wîlltå Friådån sñhliåssån.

1:26:47
Wåisst du, wàs iñh mit dir màñhån kànn
wågån dås Ìîrdvårsuñhs àn mir?

1:26:52
Wåisst du, wår iñh bin?
Wåisst du, wår iñh bin?

1:26:55
Siåhst du, wàs iñh tun kànn?
Du vårsuñhst, miñh umzubringån?

1:26:59
Àrsñhlîñh.
Wiå gåht's dir jåtzt?

1:27:19
Sñhåisså.
1:27:53
Låårån Siå lhrå Òàsñhån, Sir.

vorschau.
nächste.