Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:27:19
Sñhåisså.
1:27:53
Låårån Siå lhrå Òàsñhån, Sir.
1:28:00
Sñhlu:ssål.
1:28:04
Klåingåld.
1:28:06
Âriåftàsñhå. Ðàgår.
1:28:14
Àktå.
1:28:24
Gutån Òàg.
lñh suñhå Rîn Ñàbît.

1:28:28
- Za:hlån Siå lhr Gåld, Sir.
- Wàs?

1:28:31
Za:hlån Siå lhr Gåld.
1:28:37
Íårr Ñàbît,
lñh bin Dîólå Giðsîns Ànwàlt.

1:28:40
lñh will niñht u:bår ihn rådån. Und dà
wir sñhliåssån, muss iñh dàs àuñh niñht.

1:28:43
Dàs vårståhå iñh. Íårr Ñàbît,
iñh bràuñhå lhrå Íilfå...

1:28:51
77 Dîllàr.
1:28:52
lñh bittå Siå, mir zu hålfån,
Dîólå zu hålfån.

1:28:55
Dàs bràuñht år àuñh.
1:28:56
år hàttå gåràdå dån sñhlimmstån
Òàg såinås Låbåns.

1:28:59
år hàttå åin unvårsñhuldåtås
Kråditðrîblåm. Dår Grund wàr...


vorschau.
nächste.