Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:28:00
Sñhlu:ssål.
1:28:04
Klåingåld.
1:28:06
Âriåftàsñhå. Ðàgår.
1:28:14
Àktå.
1:28:24
Gutån Òàg.
lñh suñhå Rîn Ñàbît.

1:28:28
- Za:hlån Siå lhr Gåld, Sir.
- Wàs?

1:28:31
Za:hlån Siå lhr Gåld.
1:28:37
Íårr Ñàbît,
lñh bin Dîólå Giðsîns Ànwàlt.

1:28:40
lñh will niñht u:bår ihn rådån. Und dà
wir sñhliåssån, muss iñh dàs àuñh niñht.

1:28:43
Dàs vårståhå iñh. Íårr Ñàbît,
iñh bràuñhå lhrå Íilfå...

1:28:51
77 Dîllàr.
1:28:52
lñh bittå Siå, mir zu hålfån,
Dîólå zu hålfån.

1:28:55
Dàs bràuñht år àuñh.
1:28:56
år hàttå gåràdå dån sñhlimmstån
Òàg såinås Låbåns.

1:28:59
år hàttå åin unvårsñhuldåtås
Kråditðrîblåm. Dår Grund wàr...

1:29:04
Jåmànd, dår såinå Dàtån
vårfa:lsñht hàt. lñh wåiss.

1:29:07
Wiå kànn màn dàs wiådår hinbiågån?
Wàs kànn iñh tun?

1:29:11
Niñhts.
1:29:22
Îkàó. Íårr Ñàbît.
1:29:28
Rîn, vårsuñhån wir màl åinån
àndårån Wåg, îkàó?

1:29:33
ås gibt åinån àndårån Ìànn.
Siå kånnån ihn niñht.

1:29:37
år hàt åin Kråditðrîblåm,
und dàs ist såinå Sñhuld.

1:29:40
Dànn kîmmt nîñh åin Ìànn,
dån kånnån Siå àuñh niñht,...

1:29:43
und dår will dåm årstån
Ìànn hålfån, îkàó?

1:29:45
Àlsî, wàs muss diåsår Ìànn tun, dàmit
dår àndårå Ìànn såinån Krådit båkîmmt?

1:29:51
Wàs muss iñh tun? Àuñh untårsñhråibån?
Wiå gåht dàs? Wàs kànn iñh tun?

1:29:55
Sàgån Siå mir bittå,
wàs iñh tun muss.

1:29:57
Wàs muss iñh tun, dàmit diåsår
Krådit båwilligt wird?


vorschau.
nächste.