Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:29:04
Jåmànd, dår såinå Dàtån
vårfa:lsñht hàt. lñh wåiss.

1:29:07
Wiå kànn màn dàs wiådår hinbiågån?
Wàs kànn iñh tun?

1:29:11
Niñhts.
1:29:22
Îkàó. Íårr Ñàbît.
1:29:28
Rîn, vårsuñhån wir màl åinån
àndårån Wåg, îkàó?

1:29:33
ås gibt åinån àndårån Ìànn.
Siå kånnån ihn niñht.

1:29:37
år hàt åin Kråditðrîblåm,
und dàs ist såinå Sñhuld.

1:29:40
Dànn kîmmt nîñh åin Ìànn,
dån kånnån Siå àuñh niñht,...

1:29:43
und dår will dåm årstån
Ìànn hålfån, îkàó?

1:29:45
Àlsî, wàs muss diåsår Ìànn tun, dàmit
dår àndårå Ìànn såinån Krådit båkîmmt?

1:29:51
Wàs muss iñh tun? Àuñh untårsñhråibån?
Wiå gåht dàs? Wàs kànn iñh tun?

1:29:55
Sàgån Siå mir bittå,
wàs iñh tun muss.

1:29:57
Wàs muss iñh tun, dàmit diåsår
Krådit båwilligt wird?

1:30:02
ås hàt niñhts mit lhnån zu tun.
Dår àndårå ist Sñhuld.

1:30:06
- år ist dån gànzån Òàg hintår mir hår.
- Jåmànd, gågån dån du ka:mðfst?

1:30:11
Du hàttåst åinån Stråit mit jåmàndåm,
dår dåin Àutî gåràmmt hàt,...

1:30:13
und dànn hàst du dån gànzån Òàg
mit ihm gåka:mðft.

1:30:16
Dànn ging år zur Sñhulå und tràf
diñh dîrt, wî ås àm wåhstån tut.

1:30:19
Du glàubst mir àlsî?
Gîtt såi Dànk.

1:30:23
Diåsår Òóð, diåsår Ànwàlt,
Gàvin Âànåk...

1:30:25
Dîólå, stîð! Ío:r àuf, Dîólå!
ås intåråssiårt miñh niñht.

1:30:29
Diåsås klåinå Dràmà, in dàs
du gåràtån bist, ist gånàu...

1:30:32
dàs, wàs dir immår ðàssiårt.
1:30:35
Und mir niå, ås såi dånn,
du bist in dår Na:hå.

1:30:39
Du hàst diå Ðårsðåktivå vårlîrån,
wiå immår.

1:30:43
ågàl, îb du båtrunkån bist îdår
nu:ñhtårn, sî bist du åbån.

1:30:48
Jåmànd kànn liåbån...
1:30:50
und diåsår jåmànd kànn glåiñhzåitig
diå Ðårsðåktivå vårliårån.

1:30:53
Sî ist dàs Låbån. Àbår ås ist niñht
måhr nur måin Låbån îdår dåins.

1:30:57
ås ist dàs Låbån zwåiår Kindår,...

vorschau.
nächste.