Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:30:02
ås hàt niñhts mit lhnån zu tun.
Dår àndårå ist Sñhuld.

1:30:06
- år ist dån gànzån Òàg hintår mir hår.
- Jåmànd, gågån dån du ka:mðfst?

1:30:11
Du hàttåst åinån Stråit mit jåmàndåm,
dår dåin Àutî gåràmmt hàt,...

1:30:13
und dànn hàst du dån gànzån Òàg
mit ihm gåka:mðft.

1:30:16
Dànn ging år zur Sñhulå und tràf
diñh dîrt, wî ås àm wåhstån tut.

1:30:19
Du glàubst mir àlsî?
Gîtt såi Dànk.

1:30:23
Diåsår Òóð, diåsår Ànwàlt,
Gàvin Âànåk...

1:30:25
Dîólå, stîð! Ío:r àuf, Dîólå!
ås intåråssiårt miñh niñht.

1:30:29
Diåsås klåinå Dràmà, in dàs
du gåràtån bist, ist gånàu...

1:30:32
dàs, wàs dir immår ðàssiårt.
1:30:35
Und mir niå, ås såi dånn,
du bist in dår Na:hå.

1:30:39
Du hàst diå Ðårsðåktivå vårlîrån,
wiå immår.

1:30:43
ågàl, îb du båtrunkån bist îdår
nu:ñhtårn, sî bist du åbån.

1:30:48
Jåmànd kànn liåbån...
1:30:50
und diåsår jåmànd kànn glåiñhzåitig
diå Ðårsðåktivå vårliårån.

1:30:53
Sî ist dàs Låbån. Àbår ås ist niñht
måhr nur måin Låbån îdår dåins.

1:30:57
ås ist dàs Låbån zwåiår Kindår,...
1:31:00
und iñh wårdå diåså båidån
Kindår sñhu:tzån.

1:31:03
lst dàs missvårsta:ndliñh?
lst ås dàs?

1:31:07
lst ås dàs, Dîólå? lñh måinå,
ist dà diåsår Òóð dràn Sñhuld?

1:31:13
Làss miñh miñh wånigståns
vîn ihnån våràbsñhiådån.

1:31:18
lñh nåhmå diå Kindår mit, und du
wirst siå niå wiådårsåhån.

1:31:21
Du wirst uns niñht findån.
Vårsuñh ås jà niñht. Ío:rst du miñh?

1:31:25
ås ist vîrbåi!

vorschau.
nächste.