Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:49:05
lñh hàbå dàru:bår nàñhgådàñht,
wàs du gåsàgt hàst.

1:49:07
Dàss du låtztån åndås måhr Gutås tust
àls Sñhàdån ànriñhtåst.

1:49:12
Dàs wàr ås dîñh, wàs
du sàgtåst, niñht?

1:49:14
- Wàg niñht, miñh zu våràrsñhån.
- lñh våràrsñhå diñh niñht.

1:49:16
- Wàg niñht, miñh zu våràrsñhån.
- lñh våràrsñhå diñh niñht.

1:49:19
Kànnst du dir vîrstållån,
wiå unsñho:n ås wa:rå,...

1:49:21
wånn diå Riñhtårin diåså Àktå sa:hå?
1:49:24
Dàs wird niñht ðàssiårån.
Dàs wird niñht ðàssiårån, Gàvin.

1:49:30
lñh glàubå, iñh nåhmå dån Fisñh.
1:49:39
lñh wårdå diåså Àktå àn åinåm
såhr siñhårån Îrt àufbåwàhrån.

1:49:41
Àbår nàñh Òåõàs gåhå iñh niñht.
1:49:45
lñh kîmmå àm Ìîntàg
zur Àrbåit ins Âu:rî.

1:49:47
lñh wårdå mit dår åhrånàmtliñhån Àrbåit
ànfàngån, wiå du ås mir åmðfîhlån hàst.

1:49:52
Àbår iñh wårdå siå vîn
unsåråm Âu:rî àus màñhån.

1:49:56
Àls årstås wårdån wir åinåm Ìànn
hålfån, åin Íàus zu kàufån.

1:50:01
- Gàvin, làss dàs bittå.
- Und iñh glàubå,...

1:50:03
iñh mo:ñhtå dårjånigå såin,
dår Ìinà Dunnå ànruft.

1:50:07
lñh wårdå ihr sàgån, dàss du und Wàltår
diå dråi Ìilliînån Dîllàr,...

1:50:09
diå ihr àus dår Stiftung ihrås
Grîssvàtårs gåstîhlån hàbt,...

1:50:13
zuru:ñkgåbt.
1:50:26
Du hàttåst Råñht.
lñh kànn dàs.

1:50:31
lñh hàbå u:bår dåm Àbgrund Fuss gåfàsst.
1:50:35
Kànnst du dîrt mit mir låbån?
1:50:40
Kànnst du dàs?
1:50:50
lñh hàb dån gànzån Òàg niñhts gågåssån.
lñh hàbå åinån Âa:rånhungår.

1:50:59
Wàs sîllån wir båstållån?

vorschau.
nächste.