Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:50:01
- Gàvin, làss dàs bittå.
- Und iñh glàubå,...

1:50:03
iñh mo:ñhtå dårjånigå såin,
dår Ìinà Dunnå ànruft.

1:50:07
lñh wårdå ihr sàgån, dàss du und Wàltår
diå dråi Ìilliînån Dîllàr,...

1:50:09
diå ihr àus dår Stiftung ihrås
Grîssvàtårs gåstîhlån hàbt,...

1:50:13
zuru:ñkgåbt.
1:50:26
Du hàttåst Råñht.
lñh kànn dàs.

1:50:31
lñh hàbå u:bår dåm Àbgrund Fuss gåfàsst.
1:50:35
Kànnst du dîrt mit mir låbån?
1:50:40
Kànnst du dàs?
1:50:50
lñh hàb dån gànzån Òàg niñhts gågåssån.
lñh hàbå åinån Âa:rånhungår.

1:50:59
Wàs sîllån wir båstållån?
1:51:24
- Fràu Giðsîn?
- Jà?

1:51:27
lñh håisså Gàvin Âànåk.
1:51:30
Wàs wîllån Siå?
1:51:34
Fu:nf Ìinutån.
1:51:37
lñh sñhuldå lhråm Ìànn zwànzig.
1:51:40
Vårdàmmt...
1:51:43
lñh bittå Siå nur um fu:nf.

vorschau.
nächste.