Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood
prev.
play.
mark.
next.

:00:48
áåàå ëáø!
:00:54
úîäøå!
:01:25
àìä äëéñåéé øàù...
:01:28
ùì äîìëåú àùø ðôèøå...
ìôðé äú÷åôä ùìðå

:01:32
äï áàå îäàãîåú ä÷ãåùåú ùì äàéðãéàðéí...
:01:36
...äâ'åðâìéí ùì àáåú àáåúéðå...
:01:40
...îäòøáåú ùì äðåøáâéí...
:01:42
åäéòøåú...
ùì äàîæåðñ äàîúðéåú.

:01:45
äëúøéí äîìëåúééí ùì àðùéðå.
:01:53
æäå ãîí ùì àðùéðå.
:01:57
àðùé äæàá...

prev.
next.