Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood
prev.
play.
mark.
next.

:01:25
àìä äëéñåéé øàù...
:01:28
ùì äîìëåú àùø ðôèøå...
ìôðé äú÷åôä ùìðå

:01:32
äï áàå îäàãîåú ä÷ãåùåú ùì äàéðãéàðéí...
:01:36
...äâ'åðâìéí ùì àáåú àáåúéðå...
:01:40
...îäòøáåú ùì äðåøáâéí...
:01:42
åäéòøåú...
ùì äàîæåðñ äàîúðéåú.

:01:45
äëúøéí äîìëåúééí ùì àðùéðå.
:01:53
æäå ãîí ùì àðùéðå.
:01:57
àðùé äæàá...
:02:00
...àðùé äúðéï...
:02:02
...åðùåú äéøç...
:02:05
îäî÷åí ùáå ÷éáìðå...
àú äùìéèä áëì äòåìîåú.

:02:10
æä áñãø, æä ø÷ ùå÷åìã
:02:13
èéðñé îìéñä åéèîï,
àðé îëøéæä òìééê ë...

:02:17
ðñéëä òøåîä ëîå äòåøá...
:02:22
÷àøå àìéñä áðè,
àðé îëúéøä àåúê ìãëñéú ðõ äø÷éò.

:02:28
ðéñé øåñ ÷ìäø,
àðé îëúéøä àåúê ìøåæðú äòððéí äîæîøéí.

:02:33
åàðé, åéåéàï â'åäï àáåè,
àðé îòëùéå åìúîéã...

:02:39
îìëú øé÷åãé äåàãé...
:02:49
øâò, àðé ìà çåùáú ùàðçðå
öøéëåú ìçúåê àú òöîðå òí äñëéï.

:02:54
ãîîä!

prev.
next.