Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood
prev.
play.
mark.
next.

:02:00
...àðùé äúðéï...
:02:02
...åðùåú äéøç...
:02:05
îäî÷åí ùáå ÷éáìðå...
àú äùìéèä áëì äòåìîåú.

:02:10
æä áñãø, æä ø÷ ùå÷åìã
:02:13
èéðñé îìéñä åéèîï,
àðé îëøéæä òìééê ë...

:02:17
ðñéëä òøåîä ëîå äòåøá...
:02:22
÷àøå àìéñä áðè,
àðé îëúéøä àåúê ìãëñéú ðõ äø÷éò.

:02:28
ðéñé øåñ ÷ìäø,
àðé îëúéøä àåúê ìøåæðú äòððéí äîæîøéí.

:02:33
åàðé, åéåéàï â'åäï àáåè,
àðé îòëùéå åìúîéã...

:02:39
îìëú øé÷åãé äåàãé...
:02:49
øâò, àðé ìà çåùáú ùàðçðå
öøéëåú ìçúåê àú òöîðå òí äñëéï.

:02:54
ãîîä!
:03:04
àðçðå äìäáä ùì äàù,
äñçøåø ùì äøåçåú.

:03:10
àðçðå îé äâùîéí
åàðå ðäøåú äàå÷ééðåñ.

:03:15
àðçðå äàáðéí åäñìòéí.
:03:19
åòëùéå, áúå÷ó ñîëåúé, àðé îëøéæä...
:03:23
àðçðå áòìåú äòåöîä...
ëåäðåú ä - éä-éä.

:03:27
àì úúðå ìàó âáø ìäùôéì àåúëï.
:03:29
òëùéå äãí æåøí áòåø÷éí ùìðå ìðöç .
:03:35
ðàîðåú ìðöç.
:03:37
äòìðå àú ä÷åìåú
ìîéìéí ùì äîîáå â'îáå

:03:43
éä-éä!
éä-éä!


prev.
next.