Evelyn
prev.
play.
mark.
next.

:11:04
Seï pokojne.
:11:07
Ale ja nemám rád kel.
:11:08
Je zdravý a chutný, tak ho zjedz.
A už o tom nechcem poèu ani slovo.

:11:16
Ste maliar a dekoratér,
ale vaše pokusy nájs si prácu...

:11:21
od odchodu vašej manželky
boli neúspešné.

:11:24
Áno, pane. Vaša ctihodnos.
:11:26
Ale je to len zopár týždòov.
:11:28
Mám už s¾úbenú dobrú prácu v
Robert West House...

:11:32
ale až od konca marca.
:11:35
A iný zdroj príjmov nemáte?
:11:37
Pane, môj otec, Henry,
ktorý tu sedí, a ja...

:11:40
pripravujeme zopár predstavení
po dublinských puboch.

:11:43
Urèite to bude znamena
väèšie výdaje ako príjmy.

:11:46
Nie, Vaša ctihodnos.
:11:48
Hráme za peniaze.
:11:51
Môj otec bol profesionálny muzikant.
:11:53
Hrával pre rádio Eireann,
pokia¾ nešiel do dôchodku.

:11:57
Dessie má skvelý hlas, vaša ctihodnos.
:11:59
Som si istý, že áno.
:12:01
Ale nechcete živi vašu rodinu
iba takto, však?

:12:08
Urèite nie, vaša ctihodnos.
:12:19
Na základe odseku 10, Práva dieaa
z r. 1941 ...

:12:23
týmto nariaïujem, že pokia¾ sa
nezlepší situácia...

:12:27
hospodárskych a finanèných pomerov
Desmonda Doyla...

:12:31
jeho dvaja synovia, Dermot a Maurice...
:12:36
budú umiestnení do opatery
Bratov Kristiánskych v Kilkenny...

:12:39
a jeho dcéra, Evelyn Doyleová...
:12:43
bude umiestnená do Školy Sv. Jozefa
v Dubline.

:12:47
A dúfam, že ich nenecháte
v ich opatere príliš dlho.

:12:59
Ocko!

prev.
next.