Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:47
Omuriliði kýrýlmýþ. Köprücükkemiði ve
iki kaburgasý da öyle.

:10:51
Leðen kemiði de tam
üç yerinden kýrýlmýþ.

:10:53
Metal kol vücuda girmiþ ve
vajinadan dýþarý çýkmýþ.

:10:57
Sað bacakta 11 kýrýk var.
Ayak ezilmiþ.

:11:01
Yürüyebilecek mi?
:11:03
Önce yaþayabileceðinden
emin olalým.

:11:33
Alex yaþýyor mu?
Frida!

:11:36
O iyi mi?
Yaralanmýþ ama ciddi bir þeyi yok.

:11:39
Dün sen kendinde
deðilken uðradý.

:11:43
Peki ya annem?
:11:45
Onlar için bu çok fazla.
Evde bekliyorlar.

:11:48
Ne kadar zamandýr buradayým?
:11:50
Üç haftadýr.

Önceki.
sonraki.