Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:01
Ama tüm taliplerim doktora dönüþüyorlar.
:17:06
Ben zengin bir kýz deðilim baba.
:17:12
Neden artýk bana planlarýmý
hiç sormuyorsun?

:17:16
Eskiden hep þöyle derdin; "Bana
planlarýndan bahset Frida!"

:17:24
Planlarýn ne Frida?
:17:28
Þu anda size yüküm.
:17:30
Ama bir gün kendi kendine yeten
bir özürlü olmayý planlýyorum.

:17:34
Daha sonrasýný bilmiyorum.
:17:37
Sen bize yük deðilsin.
:17:40
Hayatým.
:17:42
Ýþte bak!
:17:45
Sana bir þey getirdik.
Matilde!

:17:49
Alçýnda resim yapacak yer
kalmadýðýný fark ettik.


Önceki.
sonraki.