Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:08
Bitkileri ölürse beni mahveder.
1:03:15
Öyle çok kavga ederdik ki.
1:03:17
Bazen, onunla evlendiðim için
piþmanlýk duyardým.

1:03:24
Ondan nasýl da nefret ettiðimi
düþünürdüm.

1:03:28
Birbirine yeterince zarar verdikten sonra
insan böyle düþünmeye baþlýyor.

1:03:33
Sonra o hastalanýyor.
Ben de bahçesine bakýyorum.

1:04:14
Rivera komünist hareketin resimlerini
yapýyor, parasýný da John D. Jr. Ödüyor.

1:04:19
Resimlerimi gördün.
Beni tuttuðunda politik görüþümü biliyordun.

1:04:22
Taslaklarý sen ve babanla
birlikte gözden geçirdik.

1:04:25
Ne bekliyordun?
Dans eden kýzlar mý?

1:04:28
Hayýr. Ama Lenin'in portresini de
beklemiyordum.

1:04:32
Dürüst ol. Bana gösterdiðin taslaklarda
sýradan bir iþçinin resmi vardý.

1:04:37
Kendini Lenin'e dönüþtürdü.
1:04:39
Hayýr. Sen onu Lenin'e dönüþtürdün
çünkü gazeteler bize saldýrdý.

1:04:44
Sence ailem gazetede yazanlardan
etkilendi mi?

1:04:49
Seni savunurduk.
1:04:51
Seni tüm saldýrýlara
karþý savunurum.

1:04:54
Çünkü eserin her zamanki gibi muhteþem.
1:04:58
Ama Vladimir Lenin'in portresi
bir çok kiþiyi rahatsýz eder.


Önceki.
sonraki.