Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:34:05
Fransýzlar dünyanýn en sýkýcý insanlarý.
1:34:08
Paris'in sözde sanatsal gevezeliklerini
dinlemektense...

1:34:12
... Toluca'da tortilla satmayý
tercih ederim.

1:34:50
Sergiye, Breton'un söylediði
kadar çok ilgi olmadý.

1:34:58
Meksikalý sanatçýlar, burada egzotik bir
merak uyandýrmaktan ileri gidemiyorlar.

1:35:04
Ö zet olarak, çok yalnýzým ve
evden haberler bekliyorum.

1:35:11
Diego, bu mektup tamamen yalan.
1:35:14
Paris bana çok iyi davrandý ama
sen olmayýnca bir anlamý yok.

1:35:18
Birlikte geçirdiðimiz 12 senenin öfkesini
benliðimde hissediyorum ve sonra...

1:35:22
... seni kendi tenim kadar
çok sevdiðimi anlýyorum.

1:35:26
Senin beni o kadar çok seviyor
olmamana raðmen...

1:35:28
... biraz da olsa beni seviyorsun
deðil mi panzon?

1:35:31
Eðer öyle deðilse bile, her zaman bunun
doðru olmasýný ümit edeceðim.

1:35:36
Sana hayraným Frida.

Önceki.
sonraki.