Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:35:04
Ö zet olarak, çok yalnýzým ve
evden haberler bekliyorum.

1:35:11
Diego, bu mektup tamamen yalan.
1:35:14
Paris bana çok iyi davrandý ama
sen olmayýnca bir anlamý yok.

1:35:18
Birlikte geçirdiðimiz 12 senenin öfkesini
benliðimde hissediyorum ve sonra...

1:35:22
... seni kendi tenim kadar
çok sevdiðimi anlýyorum.

1:35:26
Senin beni o kadar çok seviyor
olmamana raðmen...

1:35:28
... biraz da olsa beni seviyorsun
deðil mi panzon?

1:35:31
Eðer öyle deðilse bile, her zaman bunun
doðru olmasýný ümit edeceðim.

1:35:36
Sana hayraným Frida.
1:36:12
Trotsky'nin ölmesini istediðime
dair söylentiler var.

1:36:16
Son zamanlarda biraz
tartýþtýðýmýz doðru ama...

1:36:20
Beni yeniden hapse atmaya çalýþabilirler.
Baþkanla konuþ.

1:36:24
Hayýr. California'ya gidiyorum.
California'ya mý?

1:36:29
Evet.
1:36:33
Frida.
1:36:36
Boþanmak istiyorum.
1:36:42
Kimin için? Þu Amerikalý oyuncu için mi?
Tanrým, Diego!

1:36:46
Hayýr. Böylesi daha iyi olacak.
Arkadaþ olarak daha iyiyiz.

1:36:51
Ben öyle düþünmüyorum.
Kendi baþýna çok iyi idare ettin.

1:36:54
Seninle gurur duyuyorum. Bana ihtiyacýn...
Yeter! Gitmek istiyorsan git.


Önceki.
sonraki.