Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:05
Това мляко е от магазина.
:06:07
Я да видим.
:06:09
О, боже.
:06:10
"В никакъв случай заместители."
:06:15
Плъхове!
:07:25
Още веднъж.
:07:29
По дяволите! Изглежда няма да стане
със заместител.

:07:32
Стария Чип ще трябва да го направи
по трудния начин.

:07:58
Том! Какво ти става?

Преглед.
следващата.